Want to read in English?

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de stichting luidt alsvolgt:

  1. Het vergroten van de zelfregie en maatschappelijke participatie van mensen met een communicatieve beperking ten gevolge van een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychische en/of gedragsproblemen en/of chronische ziekte.
  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van onderzoek naar, en het ontwikkelen en toepassen van (ondersteunende) audiovisuele communicatie technieken en methodieken binnen methodes/projecten/trajecten/onderzoeken die de communicatieve mogelijkheden en de zichtbaarheid van deze doelgroepen vergroten in onder meer de thuissituatie, zorg, onderwijs en maatschappij.
  3. De Stichting heeft geen winstoogmerk voor zover dit niet ten dienste staat van het hiervoor in lid 1 genoemde doel.

Lees hier de algemene voorwaarden